Pripomienkovanie návrhu o príspevku…

Dávame vám k dispozícii možnosť pripomienkovať návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania.

Návrh nájdete na webovej adrese mestskej časti Staré Mesto:
https://www.staremesto.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10679

GDPR ochrana osobných údajov

V súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov
v materskej škole Šulekova 35 zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

Zodpovednú osobu, môžete kontaktovať na emailovej adrese zo@eurotrading.sk

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo