Jedáleň školy

Školská jedáleň materskej školy

poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie detí v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.


Výška príspevku na stravovanie

Výška príspevku na stravovanie je 1,84 Eur na nákup potravín do zariadenia školskej jedálne.

Desiata 0,32 Eur
Obed 0,76 Eur
Olovrant 0,26 Eur
Réžia školskej jedálne 0,50 Eur

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 10.dňa v mesiaci na číslo účtu školskej jedálne bankovým prevodom alebo trvalým príkazom.
Nie v hotovosti, nie vkladom na účet.
Odporúčame rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného. Upozorňujeme, že strava na september musí byť uhradená už v mesiaci august 2018.

Odporúčaná suma na úhradu : 36,80 € ( 1,84 x 20 prac.dní )

Údaje k platbám
Číslo účtu (VÚB banka):  SK56 0200 0000 0021 4936 9753
Variabilný symbol: 20182019 (školský rok)
Doplňujúce údaje (poznámky) / Správa pre prijímateľa: priezvisko + meno dieťaťa, trieda (nutné údaje pre identifikáciu platby)!


Vedúca školskej jedálne

Konzultačné hodiny podľa telefonického dohovoru denne
od 9:00 – 13:00 hod.

Vedúca jedálne: Ing.Eva Ťažká
tel.: 02/5441 5732
mobil: +421 910 580 986


Odhlásenie zo stravy (dočasne)

Zo stravy je možné dieťa odhlásiť vopred, alebo v konkrétny deň telefonicky na pevnej linke materskej školy 02/ 544 155 85, alebo zápisom do centrálneho odhlasovacieho zošita najneskôr do 8:00 hod. v daný deň.

Ak sa tak nestane, stravník uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa odoberá, pokiaľ zákonný zástupca dieťa riadne neodhlási.


Koncoročné vyúčtovanie

Koncoročné vyúčtovanie prebehne v druhej polovici mesiaca júl 2016 a august 2016

Preplatky
Preplatky detí, ktoré u nás končia školskú dochádzku v júni alebo v júli 2016, budú zasielané na číslo účtu, ktoré rodičia uvedú na „Odhlasovacom lístku zo stravy“.

Ten dostanú od triednej učiteľky alebo si ho môžu stiahnuť priamo tu:
ŠJ odhlasovací lístok (tlačové PDF)
ŠJ odhlasovací lístok (editovateľný dokument word)

Preplatky detí, ktoré budú pokračovať v školskej dochádzke v našej Materskej škole od septembra 2016  sa buď ponechávajú ako preplatok do počiatočného stavu na nasledujúci školský rok alebo na žiadosť rodičov (e -mail) budú vrátené na konkrétny bankový účet.

Nedoplatky
budú riešené telefonickým / e-mailovým vyrozumením