Mesačné príspevky

Mesačné príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ

VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČŇUJE ZA ČIASTOČNÚ ÚHRADU.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania, ktoré nadobudlo účinnosť 01.11.2012.

URČUJE príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predpirmárnym vzdelávaním mesačne na jedno dieťa sumou 30 Eur.

Tento príspevok sa uhrádza vopred na číslo účtu
IBAN :   SK7802000000001657259257, s konkrétnym VS určeným pre každé dieťa individuálne.

Ak má zákonný zástupca (zákonní zástupcovia) dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 Eur mesačne na jedno nezaopatrené dieťa, t. j. celkom 25 Eur.

Za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce Materskú školu Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava v danom kalendárnom roku sa suma príspevku zníži o 10 Eur zo základnej sumy, t.j. celkom 20 Eur.

Deti, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava Staré Mesto budú uhrádzať príspevok vo výške 30 Eur na jedno nezaopatrené dieťa, za druhé a každé ďalšie dieťa, zaplatia 25 Eur.

Povinný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, sa neuhrádza ak dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.