O materskej škole

Materská škola Šulekova vznikla v roku 1984, od mája 2002 je samostatná organizácia s právnou subjektivitou.
Materská škola je šesťtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Umiestnená je v blízkosti lokality Horského parku, budova je účelová, jednoposchodová, s vlastnou kuchyňou, priestranným vonkajším areálom a telocvičňou. Každá trieda má vlastnú šatňu a umyvárku, päť tried má samostatné spálne, deťom prvej triedy sa ležadlá rozkladajú.

Strava sa podáva v dvoch smenách v školskej jedálni.
Areál materskej školy je rozľahlý, zatrávnený, s kĺzačkami, pieskoviskami, hojdačkami, detským dopravným ihriskom a rôznymi vonkajšími hracími zariadeniami.