Jedáleň školy

Oznam vedúcej školskej jedálne

V zmysle VZN č. 6/2019 z 25.júna 2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadeniach školského stravovania dochádza s účinnosťou od 1.9.2019 k úprave výšky poplatku na nákup potravín na jedlo a režijný poplatok školskej jedálne – „stravné“ nasledovne:

Desiata Obed Olovrant Réžia SPOLU / deň
0,38 EUR 0,90 EUR 0,26 EUR 1,00 EUR 2,54 EUR

Deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, majú poplatok za „stravné“ účtovaný vo výške 1,34 EUR/deň (dotácia štátu za každý odstravovaný deň vo výške 1,2 EUR). Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa na účet školskej jedálne šekom, bankovým prevodom (nie v hotovosti, nie vkladom na účet).

* Číslo účtu: SK5602000000002149369753
* Variabilný symbol: 20192020 (školský rok)
* Poznámka/správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu 
Všetky uvedené polia * sú povinné – nutné pre správnu identifikáciu platby

Neprítomnosť dieťaťa, odhlasovanie zo stravy, je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/ 544 15 732, alebo 02/544 15 585 najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti, prípadne osobne alebo písomne do zošita „Odhlasovanie zo stravy“, ktorý je umiestnený na okne pri jedálni).
Ak nebude dieťa do 8.00 hod odhlásené z stravy, bude mu rátané stravné v plnej výške (2,54 EUR/deň).

Pri dlhodobej neprítomnosti je potrebné dieťa odhlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

Vedúca školskej jedálne
Helena Hochmannová

     

Konzultačné hodiny: podľa predchádzajúceho dohovoru


Príloha (dokumenty)

  zápisný lístok